لینک کوتاه و دکمه تلگرام (خدمات غیر رسمی)

دکمه تلگرام و ژنراتور لینک

https://t.me/user یاuser را وارد کنید
یا کد دکمه
سبک CSS خالص ، تغییر آسان
ابزارک دکمه اشتراک گذاری | ویجت پیش نمایش کانال
Web Telegram Online
Telegram Tips